Krzysztof Podgórski

W Polsce stopień teoretyczny doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza względnie drugi równorzędny, zdała egzaminy doktorskie zaś obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Stopień akademicki doktora nadawany jest dzięki te wydziały szkół wyższych względnie placówki naukowe, które mają uprawnienia aż do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od czasu liczby zatrudnionych w nich osób z tytułem naukowym profesora ewentualnie stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni załoga nauki) (wymaganych jest co najmniej 8 osób).
lekarz Podgórski
Dysertacja doktorska powinna być oryginalne droga problemu naukowego bądź artystycznego zaś dowodzić ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej względnie artystycznej, i również biegłość samodzielnego prowadzenia pracy naukowej względnie artystycznej. Praca doktorska ta jest opracowywana oraz pisana poniżej kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, opóźniać naprzód”), którym być może być autonomiczny pracownik nauki, mianowany dzięki uprawnione aż do tego rada. Jan Krzysztof Podgórski Ochrona dysertacji jest publiczna, tzn. termin jej jest ogłaszany tudzież everyman ma przepis w niej uczestniczenia oraz zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie linia doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest obietnica poszukiwania prawdy tudzież niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest rząd naukowy doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, do którego przypuszczalnie istnieć dopuszczona postać, która posiada rząd naukowy doktora tudzież wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, edycja książki/ek naukowej) kolosalny wkład naukowy czy też artystyczny.

Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w Polsce określa regulacja z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych a tytule naukowym natomiast o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą z 18 marca 2011 r. (Dz. Tuż przy. spośród 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania za pomocą kandydata tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego (choć zasada ta przeważnie była przestrzegana) i zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach również doktor Jan Krzysztof Podgórski z reguły aż do przyznania stopnia naukowego doktora wartościowy jest dyplom ukończenia uczelni wyższej, jednak nie wszędzie.