doktor Jan Krzysztof Podgórski

W Polsce szczebel akademicki doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza czy też pozostały skoordynowany, zdała egzaminy doktorskie i obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Szczebel teoretyczny doktora nadawany jest za sprawą te wydziały szkół wyższych względnie placówki naukowe, które mają uprawnienia aż do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od chwili liczby zatrudnionych w nich osób z tytułem naukowym profesora albo stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni załoga nauki) (wymaganych jest co najmniej 8 osób).
lekarz Podgórski
Dysertacja doktorska powinna być oryginalne rozwiązanie problemu naukowego ewentualnie artystycznego oraz argumentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej bądź artystycznej, i również biegłość samodzielnego prowadzenia pracy naukowej albo artystycznej. Praca doktorska ta jest opracowywana i pisana u dołu kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, odkładać naprzód”), którym przypuszczalnie istnieć oddzielny zatrudniony nauki, mianowany za pomocą uprawnione do tego gremium. doktor Podgórski Protekcja dysertacji jest publiczna, tzn. godzina jej jest ogłaszany zaś jederman ma przepis w niej uczestniczenia tudzież zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie sznur elektryczny doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest obietnica poszukiwania prawdy zaś niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest ranga naukowy doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, aż do którego prawdopodobnie znajdować się dopuszczona osoba, która posiada poziom akademicki doktora tudzież wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, wydanie książki/ek naukowej) obfity współpraca teoretyczny bądź artystyczny.

Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w Polsce określa przepis z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych oraz tytule naukowym zaś o stopniach oraz tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą spośród 18 marca 2011 r. (Dz. Obok. spośród 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania za pomocą kandydata tytułu zawodowego magistra czy też równorzędnego (choć dogmat ta w większości wypadków była przestrzegana) natomiast zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach i doktor Jan Krzysztof Podgórski na ogół do przyznania stopnia naukowego doktora potrzebny jest praca dyplomowa ukończenia uczelni wyższej, jednak nie wzdłuż i wszerz.