Krzysztof Podgórski

W Polsce rząd naukowy doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada tytuł profesjonalny magistra, magistra inżyniera, lekarza ewentualnie drugi skoordynowany, zdała egzaminy doktorskie oraz obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Stopień akademicki doktora nadawany jest z wykorzystaniem te wydziały szkół wyższych albo placówki naukowe, które mają uprawnienia do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od czasu liczby zatrudnionych w nich osób z tytułem naukowym profesora ewentualnie stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni załoga nauki) (wymaganych jest co w żadnym razie 8 osób).
lekarz Podgórski
Dysertacja doktorska powinna być oryginalne podejście problemu naukowego czy też artystycznego oraz argumentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej względnie artystycznej, a i kunszt samodzielnego prowadzenia pracy naukowej bądź artystycznej. Dysertacja ta jest opracowywana natomiast pisana u dołu kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, przesuwać naprzód”), którym przypuszczalnie znajdować się niezależny pracownik nauki, wyznaczony za pośrednictwem uprawnione aż do tego zespół. Krzysztof Podgórski Ochrona dysertacji jest publiczna, tzn. godzina jej jest ogłaszany tudzież everyman ma zarządzenie w niej uczestniczenia tudzież zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie przewód doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest przyrzeczenie poszukiwania prawdy zaś niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest kategoria teoretyczny doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, aż do którego być może znajdować się dopuszczona osoba, która posiada poziom akademicki doktora zaś wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, wersja książki/ek naukowej) szeroki współpraca naukowy ewentualnie artystyczny.

Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora tudzież doktora habilitowanego w Polsce określa uregulowanie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych natomiast tytule naukowym natomiast o stopniach a tytule w zakresie sztuki (Dz. Przy. z 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą spośród 18 marca 2011 r. (Dz. Tuż przy. z 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania przy użyciu kandydata tytułu zawodowego magistra ewentualnie równorzędnego (choć dogmat ta na ogół była przestrzegana) i zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach dodatkowo Krzysztof Podgórski najczęściej do przyznania stopnia naukowego doktora pomocny jest dyplom ukończenia uczelni wyższej, atoli nie wzdłuż i wszerz.