lekarz Podgórski

W Polsce stopień teoretyczny doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza względnie drugi skoordynowany, zdała egzaminy doktorskie zaś obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Poziom naukowy doktora nadawany jest za pomocą te wydziały szkół wyższych ewentualnie placówki naukowe, które mają uprawnienia do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od liczby zatrudnionych w nich osób z tytułem naukowym profesora bądź stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni kadra nauki) (wymaganych jest co najmniej 8 osób).
doktor Jan Krzysztof Podgórski
Dysertacja doktorska powinna istnieć oryginalne rozwiązanie problemu naukowego względnie artystycznego zaś dowodzić ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, zaś także rzemiosło samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. Doktorat ta jest opracowywana zaś pisana pod spodem kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, odkładać naprzód”), którym prawdopodobnie być samoistny zatrudniony nauki, wyznaczony za sprawą uprawnione aż do tego grono. doktor Podgórski Ubezpieczenie dysertacji jest publiczna, tzn. czas jej jest ogłaszany tudzież jederman ma prawo w niej uczestniczenia zaś zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie przewód doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest obietnica poszukiwania prawdy i niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest poziom akademicki doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, aż do którego prawdopodobnie znajdować się dopuszczona figura, która posiada ranga naukowy doktora tudzież wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, wersja książki/ek naukowej) obfity udział teoretyczny względnie artystyczny.

Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora natomiast doktora habilitowanego w Polsce określa uregulowanie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych a tytule naukowym tudzież o stopniach zaś tytule w zakresie sztuki (Dz. Przy. spośród 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą z 18 marca 2011 r. (Dz. Przy. z 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania przez kandydata tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego (choć zasada ta zwykle była przestrzegana) zaś zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach dodatkowo Krzysztof Podgórski najczęściej aż do przyznania stopnia naukowego doktora zalecany jest dyplom ukończenia uczelni wyższej, jednakże nie wszędzie.